KUP BILET

Wprowadzenie

REGULAMIN

Wszystkie Osoby przebywające na terenie Parku Ewolucji mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wejście na teren Parku jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 1. Prawo wstępu na teren parku mają osoby, które posiadają ważny bilet wstępu. Rodzaje biletów i krąg osób uprawnionych do korzystania z poszczególnych rodzajów biletów jest opublikowany na stronie: www.parkewolucji.pl oraz w punkcie Parku Ewolucji.
 2. Bilety wstępu zakupione w punkcie kasowym obowiązują wyłącznie w dniu ich zakupu i uprawniają do jednorazowego wejścia do naszego obiektu.
 3. Bilet wstępu uprawnia do korzystania ze wszystkich atrakcji przez cały okres przebywania na terenie Parku Ewolucji. Do wejścia na teren Parku Ewolucji uprawniają następujące bilety:
  • normalny
  • ulgowy
  • poniżej 3 lat
  • grupowy
  • rodzinny
  • każde kolejne dziecko (przy zakupie biletu rodzinnego)

  Bilet normalny - osoby od 18 roku życia
  Bilet ulgowy - emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, dzieci od 3 lat i młodzież poniżej 18 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji uprawniającej do zniżki
  Bilet dla dzieci poniżej 3 lat - dzieci poniżej 3 roku życia
  Bilet grupowy - tylko dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia w zorganizowanych grupach szkolnych, koloniach powyżej 20 osób
  Bilet rodzinny przysługuje dwóm osobom dorosłym od 18 r.ż, oraz dziecka/dzieci od 3 do 17 r.ż.

 4. W uzasadnionych przypadkach obsługa parku przed wejściem osób posiadających bilet ulgowy, bilet dla dzieci poniżej 3 lat może zażądać udowodnienia przez te osoby lub ich opiekunów uprawnienia - za pomocą dokumentów potwierdzających w sposób niewątpliwy wiek tych osób. W przypadku stwierdzenia, iż osoby posiadające bilet ulgowy, bilet dla dzieci poniżej 3 lat, nie są uprawnione do skorzystania z niego, obsługa odmówi prawa wstępu do parku tym osobą na podstawie tego biletu. W takim przypadku, osoby te, mogą wejść do Parku Ewolucji po dokonaniu odpowiedniej dopłaty zgodnie z cennikiem, do ceny biletów, z których te osoby są uprawnione skorzystać, albo na zasadach ogólnych.

  Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od daty wypełnienia i złożenia prawidłowo wypełnionego formularza protokołu reklamacji w kasie Parku Ewolucji. Do formularza reklamacji należy dołączyć paragon zakupu.
 5. Bilety grupowe przeznaczone są wyłącznie dla zorganizowanych co najmniej 20-osobowych grup. Biletów grupowych nie można wykorzystać indywidualnie. Nabycie biletów grupowych uwarunkowane jest wcześniejszą, co najmniej jednodniową, ich rezerwacją przed przyjazdem grupy (rezerwacji należy dokonywać za pośrednictwem maila: biuro@parkewolucji.pl lub telefonicznie: +48 783 200 400).
 6. Po wejściu na teren Parku Ewolucji na podstawie biletu wstępu, jego opuszczenie zostaje uznane za koniec korzystania z atrakcji (tj. wykorzystanie biletu wstępu). Ponowne wejście na teren Parku Ewolucji jest możliwe jedynie po zakupieniu nowego biletu bądź na podstawie pieczęci wykonanej przez pracownika ochrony lub kasy na bilecie osoby opuszczającej park, która wróciła do parku w terminie nie dłuższym aniżeli 20 minut liczonych od czasu wyjścia z parku po ówczesnym założeniu opaski czasowej na ręke. W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach można dokonać odstępstwa od tej zasady, ale jedynie po uzyskaniu stosownej zgody kierownictwa Parku Ewolucji.
 7. Zabrania się przekazywania zakupionego biletu wstępu po wejściu do parku, celem wejścia do parku przez osobę trzecią.
 8. Dzieci do 13 roku życia przebywające na terenie Parku Ewolucji powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
 9. Park Ewolucji nie odmawia sprzedaży biletów nawet, przy bardzo dużej frekwencji. Nie ma górnego limitu pojemności i dopóki nie będzie to stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa, wszystkie osoby, które zakupią bilet wstępu, zostaną wpuszczone do parku. W weekendy i okresie letnim należy liczyć się z dużą frekwencją w Parku, a co za tym idzie również z dłuższym czasem oczekiwania na dostęp do poszczególnych atrakcji. Bilet wstępu nie jest wejściem na wyznaczoną godzinę do danej atrakcji. W związku z powyższym informujemy, że Park Ewolucji nie będzie rozpatrywał reklamacji i skarg związanych z tłokiem, kolejkami i długim czasem oczekiwania na dostęp do atrakcji i urządzeń.
 10. Po wejściu na obiekt seanse w punktach kinowych odbywają się cyklicznie o wyznaczonych godzinach. Seanse dla klientów indywidualnych odbywają się zgodnie z wyznaczonymi godzinami na tablicy informacyjnej. Seanse dla grup zorganizowanych są seansami dodatkowymi, nie zawartymi na tablicy informacyjnej. Zatem wejście na seans, który odbywa się dla grupy zorganizowanej jest niemożliwe i nie jest podstawą do reklamacji.
 11. Zasady korzystania z atrakcji i urządzeń określają regulaminy i informacje umieszczone, przy poszczególnych urządzeniach. Z urządzeń korzystać można tylko i wyłącznie za zgodą i w obecności Obsługi urządzenia, z wyłączeniem atrakcji i urządzeń oraz stref bezobsługowych. Obsługa urządzenia/atrakcji ma prawo odmówić ze względów bezpieczeństwa i w uzasadnionych przypadkach odmówić danej osobie skorzystania z atrakcji/urządzenia w parku.
 12. Naprawy, przeglądy techniczne, aktualizacje, siła wyższa, niekorzystne warunki pogodowe mogą być podstawą do wyłączenia urządzeń i atrakcji dla zwiedzających. Wyłącznie ze zwiedzania pojedynczych atrakcji w związku z wyżej wymienionymi przesłankami nie będzie stanowić podstawy do zwrotu kosztów poniesionych na zakup biletu, reklamacji lub innych roszczeń w stosunku do Parku Ewolucji.
 13. Niesprzyjające, trudne warunki atmosferyczne i pogodowe (burze, wichury, ulewny deszcz) sprawiają, że Park Ewolucji zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych atrakcji parku (głównie elektrycznych), ze względu na bezpieczeństwo ich użytkowania. Nie stanowi to podstawy do reklamacji i żadnych roszczeń w stosunku do Parku Ewolucji. Park nie ma wpływu na pogodę i warunki atmosferyczne, a klient na własną odpowiedzialność podejmuje decyzję o zakupie biletu w danym dniu i w danym momencie.
 14. Park Ewolucji nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie przerwy w dostawie prądu, gazu, wody lub innych mediów, jak również za wszelkie niedogodności, jakie wynikną z tego tytułu, a których powstanie nie było zależne od działania bądź zaniechania parku rozrywki.
 15. Przy uwzględnieniu pozostałych postanowień Regulaminu każdy Gość podejmuje samodzielną decyzję o korzystaniu z danej atrakcji/urządzenia dostępnego w Parku Ewolucji przy uwzględnieniu swoich (a jeżeli jest osobą zobowiązaną do nadzoru nad dzieckiem – to dziecka) umiejętności, możliwości, stanu zdrowia oraz aktualnego przygotowania organizmu do ewentualnego działania na niego przeciążeń/niedociążeń, jak i wynikających z powyższego ewentualnych ograniczeń, zagrożeń lub ryzyka.
 16. Z atrakcji Roller Coaster Dragon korzystać można tylko w obuwiu dobrze trzymającym się stopy, przy czym zaleca się, aby korzystać z atrakcji/urządzeń w obuwiu sportowym.
 17. Osoby z problemami zdrowotnymi (jak i kobiety w ciąży), u których w szczególności niezalecane jest korzystanie z atrakcji/urządzeń wiążących się z: działaniem przeciążeń/niedociążeń na korzystającego; przebywaniem na dużej wysokości; osiąganiem dużych prędkości, z uwagi na swoje bezpieczeństwo, nie powinny korzystać z takich atrakcji/urządzeń znajdujących się w parku rozrywki.
 18. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Gości, informujemy, iż urządzenia w Parku Ewolucji posiadają odgórnie ustalone parametry dla osób z nich korzystających m.in. wzrost, wiek, ilość osób, ograniczenia wagowe, etc. Wobec powyższego zakazane jest korzystanie z urządzeń – które posiadają takie obostrzenia – przez osoby, których warunki fizyczne uniemożliwiają bezpieczne i zgodne z instrukcją producenta korzystanie z urządzenia. Standardowe warunki korzystania z danego urządzenia znajdują się na tablicy informacyjnej przed wejściem na atrakcje oraz u obsługi parku.
 19. Na urządzenia/atrakcje związane z działaniem przeciążeń/niedociążeń na korzystającego, przebywaniem na dużej wysokości, osiąganiem dużych prędkości, z uwagi na swoje bezpieczeństwo obowiązuje zakaz wnoszenia, jak i używania: urządzeń typu telefon, kamera, aparat fotograficzny lub urządzeń o tożsamych funkcjonalnościach, a także zakaz wnoszenia przedmiotów mogących wypaść/zerwać się, etc. Gościowi podczas korzystania z urządzenia/atrakcji.
 20. Urządzenia/atrakcje, których prawidłowe i bezpieczne działanie jest uzależnione od warunków atmosferycznych – są uruchamiane oraz są dostępne dla Gości wyłącznie w warunkach atmosferycznych (pogodowych) umożliwiających bezpieczne korzystanie z urządzeń/atrakcji. W warunkach uniemożliwiających bezpieczne korzystanie z urządzeń/atrakcji (tj. burza, wichura, ulewny deszcz, grad, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne, i inne tego typu zjawiska atmosferyczne) urządzenia/atrakcje są niedostępne dla Gości, przy czym do dyspozycji Gości pozostają atrakcje/urządzenia Parku Ewolucji, których prawidłowe i bezpieczne działanie nie jest uzależnione od warunków atmosferycznych.
 21. Informacje o urządzeniach/atrakcjach, które w danym momencie nie są dostępne dla Gości, są każdorazowo dostępne w punkcie kasowym parku.
 22. Osoby wchodzące na teren Parku Ewolucji proszone są o niepozostawianie swoich rzeczy/ bagaży w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Park Ewolucji nie ponosi żadnej odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione w parku, jak również w jego otoczeniu, na parkingach lub w innych miejscach przylegających do terenu Parku Ewolucji.
 23. Pracownik ochrony ma prawo ująć osobę, która stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, do czasu przyjazdu Policji na miejsce zdarzenia.
 24. Na terenie Parku Ewolucji zabrania się:
  • palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przeznaczonych do tego miejsc
  • wnoszenia lub posiadania – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, tzw. dopalaczy oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Parku Ewolucji
  • wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych zakupionych poza terenem Parku Ewolucji
  • wynoszenia poza teren parku jakichkolwiek przedmiotów będących własnością Parku Ewolucji
  • spożywania napojów alkoholowych zakupionych na terenie parku w miejscach do tego nieprzeznaczonych
  • zanieczyszczania lub zaśmiecania parku
  • naruszania lub niszczenia przedmiotów należących do parku albo innych osób
  • wchodzenia do pomieszczeń lub części pomieszczeń nieprzeznaczonych dla osób nieuprawnionych, m.in.: kuchni, pomieszczeń gospodarczych, biur, szatni personelu, magazynów, zapleczy, itd., jak i chodzenia poza wyznaczone do komunikacji (tj. uliczki, utwardzone ciągi piesze, alejki, mosty, tunele) po Parku Ewolucji miejsca
  • sprzedawania, reklamowania, akwizycji lub przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody właściciela parku
  • naklejania nalepek na terenie parku lub malowania po ścianach
  • niszczenia zieleni, w tych wchodzenia na tereny zielone, chyba że dany teren jest wyraźnie oznaczony jako przeznaczony dla Gości
  • wchodzenia za ogrodzenia lub krawężniki oddzielające miejsca wyznaczone dla urządzeń atrakcji parku oraz oddzielające tereny zielone wyłączone z użytkowania na terenie obiektu
  • wprowadzania zwierząt do atrakcji: Kino Prehistoryczne, Batyskaf, Piramid oraz na plac zabaw
  • jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach, wrotkach, hulajnogach lub innych podobnych urządzeniach (nie dotyczy personelu oraz osób upoważnionych) i wnoszenia na jego teren takich rzeczy
  • jakichkolwiek zachowań dyskryminujących pozostałych Gości (m.in. rasizm, antysemityzm, ksenofobia czy homofobia)
  • wykonywania – nad terenem należącym do Właściciela Parku Ewolucji – lotów dronów, oraz innych bezzałogowych statków powietrznych lub innych tożsamych czynności. Zakaz ten dotyczy również balonów, lotni, paralotni, paralotni z napędem, motolotni, itp.
 25. Zwierzęta wprowadzane na teren parku należy wyprowadzać na smyczy, a agresywne nadto w kagańcach. Opiekunowie zwierząt zobowiązani są, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju w Parku Ewolucji oraz nie zanieczyszczały obiektu.
 26. Osoby zakłócające porządek publiczny lub naruszające swoim zachowaniem niniejszy regulamin Parku Ewolucji, będą wypraszane z terenu parku oraz z parkingu dla Gości parku, bądź, w zakresie dozwolonym prawem, ujęte w celu niezwłocznego oddania tych osób w ręce Policji. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Parku Ewolucji, pracownicy ochrony w granicach prawa uprawnieni są do użycia – przewidzianych ustawą o ochronie osób i mienia – środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Parku Ewolucji lub na jego terenie, a także na terenie parkingu przeznaczonego dla Gości parku, popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, naruszenia zasad bezpieczeństwa – pracownicy ochrony, w zakresie i sytuacjach dozwolonych prawem, mają prawo ująć sprawcę w celu niezwłocznego oddania tej osoby Policji.
 27. W przypadku, wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym pod wpływem alkoholu, lub środków odurzających.
 28. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter należy skontaktować się z numerem ratunkowym 112 (w razie konieczności) oraz biurem obsługi parku tel. + 48 783 200 400
 29. W parku, jak i na terenie przyległym należącym do Parku Ewolucji znajduje się system monitoringu, nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy łamią postanowienia regulaminu.
 30. Osoby wchodzące na teren Parku Ewolucji mają tego świadomość i wyrażają zgodę na monitoring oraz fotografowanie (a w przypadkach przewidzianych prawem – udziela ją właściwa osoba uprawniona, np. przedstawiciel ustawowy) na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas pobytu w Parku Ewolucji dla celów marketingowych (art. 81 prawa autorskiego). Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, zdjęć, reportaży, filmów promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i transmisji audiowizualnych oraz informacji dotyczących wydarzeń i imprez odbywających się na terenie parku, w tym w sieci Internet i na portalach społecznościowych. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 prawa autorskiego zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak m.in. zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
 31. Na obszarze całego Parku Ewolucji należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
 32. W celu wystawienia faktury VAT należy poinformować o tym kasjera przed rozpoczęciem procedury sprzedaży. Procedura ta obejmuje zarówno zakup biletów wstępu do Parku Ewolucji jak i zakupów artykułów/towarów na terenie parku. Faktury VAT wystawiane są na miejscu w punkcie kasowym lub przesyłane elektronicznie po uprzednim złożeniu oryginału paragonu oraz wypełnieniu odpowiedniego wniosku.
 33. Park Ewolucji oddaje do dyspozycji swoich Gości bezpłatny parking, który znajduje się na terenie parku.
 34. Regulacje odnoszące się do danych osobowych reguluje Polityka Prywatności Parku Ewolucji.
 35. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r. i obowiązuje względem umów zawartych od wskazanego powyżej momentu.
REKLAMACJE I ZWROTY
 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty wypełnienia i złożenia prawidłowo wypełnionego formularza protokołu reklamacji w kasie Parku Ewolucji. Do formularza reklamacji należy dołączyć paragon zakupu. Decyzję w sprawie swojej reklamacji/skargi otrzymają Państwo zwrotnie w formie pisemnej, lub elektronicznej na wskazane w formularzu dane.
 2. Skargi rozpatrywane są wyłącznie w formie pisemnej, lub elektronicznej. W postaci pisemnej, przez wypełnienie specjalnego formularza „Skargi i Zażalenia”. który dostępny jest w Kasie Parku. W postaci elektronicznej poprzez wysłanie maila z zażaleniem na adres e-mail: biuro@parkewolucji,pl, o tytule: REKLAMACJA lub SKARGA.
 3. Bilety zakupione przez bon turystyczny nie podlegają zwrotu.
REZERWACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH
 1. Rezerwacje online wycieczek szkolnych dokonywane przez użytkowników nie są wiążące.
 2. Każda rezerwacja musi zostać potwierdzona przez pracownika Parku Ewolucji w celu jej uznania.
 3. Potwierdzenie rezerwacji będzie wysłane drogą elektroniczną lub telefonicznie przez pracownika Parku Ewolucji w terminie ustalonym po dokonaniu rezerwacji.
 4. Brak potwierdzenia rezerwacji nie gwarantuje dostępności terminu wycieczki.
 5. Park Ewolucji zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia rezerwacji bez podania przyczyny.
 6. W przypadku pytań dotyczących rezerwacji prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 783 200 400 lub drogą mailową na adres biuro@parkewolucji.pl.
OBOWIĄZEK NADZORU
 1. Apelujemy do rodziców i opiekunów grup zorganizowanych o staranne wypełnienie spoczywającego na nich obowiązku nadzoru. Park Ewolucji nie przejmuje odpowiedzialności w tym zakresie. Rodzice i opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych.
 2. Dodatkowo, każdy klient oraz opiekun grupy zorganizowanej jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem, a w szczególności z progami wiekowymi przy atrakcjach parku oraz wymogami zasad bezpieczeństwa, w tym wymogiem noszenia skarpet antypoślizgowych w obiektach takich jak Skok Pufy, Safari Kids i Hoplandia. Zakup biletów oraz dokonanie rezerwacji grupy zorganizowanej wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.